sa_home_r_1

Vzděláváme
vaše děti

SwimmingAndrea je dlouhodobý projekt, který působí na poli vzdělávání dětí. Naše aktivity jsou zaměřeny tak, aby je mohly absolvovat děti každého věku bez ohledu na jejich schopnosti a nadání. Naším cílem je také sportem dětem ukázat jak efektivně využívat volného času.

Kreativní a
multikulturní
prostředí

Dětem poskytujeme kreativní multikulturní zkušenost, která rozvíjí sportovní, ale i sociální dovednosti. Je pro nás velmi důležité rozpoznávat a podporovat silné stránky a zájmy všech dětí.

sa_home_r_2

Náš tým je složen z mladých kreativních lidí, kteří jsou odborníky v oblasti pedagogiky, medicíny, tělesné výchovy a sportu.

 1. Všechny osoby nacházející se v prostorách výuky plavání, sportovních kurzů a v přilehlých místech musejí dodržovat provozní řád plaveckého bazénu, sportoviště a ostatních prostor! Jsou povinny se s ním před vstupem na seznámit a dodržovat jej.
 2. Za bezpečnost klientů zodpovídá provozovatel plavecké a sportovní školy a její personál (instruktoři) pouze po čas stanovený pro výuku, avšak ne v prostorách sprch a šaten.
 3. Rodiče či zákonní záspupci mohou doprovodit své děti do šaten a sprch a mohou předat děti instruktorům na bazénu. Po předání dětí z prostoru bazénu odcházejí a do výuky nikterak nezasahují. (Výuku mohou sledovat v porstoru bazénu pouze pokud jsou převlečeni a obuti do sportovního oblečení a obutí). Do prostoru bazénu se rodiče vracejí vyzvednout své děti až po ukončení výuky.
 4. Děti se přesouvají do šaten ne dříve než 10 minut před zahájením výuky, na bazén pak 5 minut před začátkem lekce.
 5. Před vstupem na bazén je nutné se osprchovat a omýt mýdlem.
 6. Z důvodu bezpečnosti je během plavecké výuky zakázáno mít na sobě náušnice, prstýnky a řetízky.
 7. Za ztrátu cenností provozovatel plavecké školy nezodpovídá!
 8. V průběhu výuky není povoleno jíst ani žvýkat.
 9. V prostorách bazénu je potřeba dbát zvýšené opatrnosti – nebezpečí úrazu. Na bazénu je zakázáno běhat!
 10. Výuka končí závěrečným pokynem instruktorů. Rodič nebo doprovod dítěte je povinen si jej převzít v prostoru bazénu včas, který je stanoven jako závěr vyučovací hodiny.
 11. Za poškození majetku plaveckého areálu dítětem zodpovídá jeho rodič.
 12. Dojde-li během výuky k nějakému poranění, je lektor povinen poskytnout nezbytně nutnou první pomoc, případně zavolat odbornou lékařskou pomoc.

the latest news